SIGURIMI I MJETEVE LUNDRUESE

Mjetet lundruese

Sigurimi i pergjegjesise se paleve te treta per mjetet e vogla lundruese.

  • Ligji nr. Nr. 32/2021 “PËR SIGURIMIN E DETYRUESHËM NË SEKTORIN E TRANSPORTIT”, Ky ligj është përafruar pjesërisht me: Direktivën 2009/103/KE të Parlamentit Europian dhe Këshillit, datë 16 shtator 2009 “Për sigurimin e përgjegjësisë civile në lidhje me përdorimin e mjeteve motorike dhe zbatimin e detyrimit për të siguruar një përgjegjësi të tillë”. Numri CELEX 32009L0103, Fletore Zyrtare e Bashkimit Europian, seria L, numër 263, datë 7.10.2009, faqe 11-31 Kushtet e Përgjithshme të kontratës për sigurimin e detyrueshëm të mbajtësve të motorëve të ujit (JET), skafeve, yachtet, motobarka, për përgjegjësinë ndaj palëve të treta

lundrimi është edhe një pasion për shumë njerëz, prandaj, është thelbësore që pronarët dhe operatorët e mjeteve të lundrimit të kenë sigurimin e duhur për të parandaluar humbjet e panevojshme në rast të një aksidenti të paparashikuar. Qëllimi ynë është të ofrojmë mbulimin e duhur në mënyrë që të rifilloni biznesin dhe lundrimin sa më shpejt të jetë e mundur.

ÇFARË PËRFSHIN

  • Dëmshpërblime ndaj palëve të treta
  • Zëvendësimi ose riparimi i mjetit lundrues (pale e trete)

DËMET E MBULUARA

  • Dëme fizike aksidentale
  • Dëme të pronës
  • Humbja aksidentale, mbytja apo shkatërrimi i mjetit lundrues

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *