Targaime Siguracione Online duke dashur qe te jete sa me pranë vizitoreve te faqes tone www.targaime.com / Facebook /Instagram si dhe kontaktet ne Whatapp, përpiqet dita ditës qe te informoj sa me shume konsumatorët mbi te drejtat qe kane, si dhe rastet perjashtimore qe nuk përfshihen nga Sigurimet normale. Duke dashur qe te informojmë te gjithë me pyetjet me te përsëritura dhe kërkuara ne portaline tone kemi menduar që të bëjmë një list me pyetje tuaja dhe përgjigje tona shumë të thjeshta për tu kuptuar.

PYETJE TE SHPESHTA

· Siguracion makine, ose ndryshe Sigurimi i palëve te treta, nga nje pjese quhet siguracion i thjesht ose Siguracion për Policin 😊

· Siguracione, janë te gjitha ato lloje kontratash ku kompanitë e Sigurimit marrin përsipër një pjese te rrezikut qe sigurohet.

· Siguracion Kasko,ky siguracion mbron makinën nga dëme qe mund te shkaktohen nga vete drejtuesi i mjetit (shoferi) nga pale te treta ose nga fatkeqësi natyrore. Duhet te kemi parasysh qe kontratat e siguracionit kasko kane shume rreziqe te përjashtuara dhe kur e blejmë lire ose nga kompani jo te specializuara duhet te kemi parasysh qe nëse na ndodh një dem do te jete e vështir për ta rregulluar makinën.

· Siguracion Shëndeti,ne këtë kategori futen te gjitha ato kontrata sigurimi qe si përfitim caktohen disa limite përfitimi ne rast sëmundje ose mbulime te tjera sigurimi. Ne këtë kategori sigurimesh janë për tu pasur kujdes Përjashtimet limitet për çdo mbulim dhe spitalet ose qendrat shëndetësore te përfshira ne skemat e ndryshme te ofruara.

· Siguracioni i makinave,përfshihen disa lloje sigurimesh TPL ose MTPL (Sigurimi i palëve te treta).

· Siguracioni makinës Karton Jeshil,është një siguracion i detyrueshëm për makinat me targa Shqiptare qe lëvizin jashtë territorit te Shqipërisë.

· Siguracionet,futen te gjitha kategoritë e kontratave si Jo jete dhe Jete.

· Siguracion tpl,tekstualisht ky siguracion merr emrin nga anglishtjathird party liability”

· Siguracion makine 2019,bazuar dhe ne kodin civil periudha normale e sigurimeve është 1 vjeçare. Përjashtimet tipike te periudhës 1 vjeçare janë Kartoni jeshil për periudha 15 ditore, 1 mujore, 45 ditore, 6 mujore dhe 1 vjeçare.

· Siguracion JeteKjo kontratë fatkeqësisht nuk është shume e përhapur ne Shqipëri dhe behet ne 99% e rasteve kur merret një kredi dhe siguron bankat qe ne rast humbje jete siguracioni i jetës do te mbuloj kredinë e marr nga i siguruari. Aktualisht janë 3 kompani qe kane një licence sigurimi Jete dhe nje e katërt e sapo licencuar por jo akoma funksionale. Kompania e pare INSIG ka pasur te dy licencat tashme “INSIG Jete” tashme 45 % Samir Mane, 45 % Shefqet Kastrati dhe 10% Eurosig Sh.a. Kompania 2 dhe aktualisht kompania me e madhe me gati 60% te tregut Sigal Live Uniqa Group Austria dhe kompania e 3 Sicred Sha një zgjatim i Credins Bank. Albsig Jete pritet te filloj së shpejti edhe pse nuk është shume e qarte se teorikisht do te konkurroj 45 % qe Kastrati ka tek INSIG Jete.

· Siguracion Për Udhëtim,është një nga siguracionet me te lira dhe me te nevojshme kur udhëtojmë jashtë Shqipërisë si për 1 fundjave deri në një vit. Mbi te gjitha Siguracioni Shëndet ne Udhëtim ose shkurtimisht SHU është një sigurim i detyrueshëm kur udhëtohet jashtë Shqipërisë.Ajo qe jo te gjithë e dine është se ne Bashkimin Evropian kjo është një nga kushtet e hyrjes pa viza. Turisti qe viziton një nga shtetet e bashkimit evropian duhet te jete pajisur me një siguracion ShU me një shume Sigurimi 30.000 euro. Aktualisht tregu është shume i paqarte dhe AMF autoriteti i cili mbikëqyr këtë treg duhet te ndërhyje sa me pare për te vendosur rregulla te forta por pa rritur ndjeshëm çmimet qe Kompanitë e kane pak qejf për ti rritur. Si te veprojmë … me mire te kemi një siguracion qe mbulon 10.000 euro se mos kemi fare por kujdes sepse ka skema qe ofrojnë 7000 euro ose dhe 3500 euro mbulime.

· Siguracion mini kasko,ose ndryshe shkurt Minikasko është një siguracion qe kategorizohet te siguracioni i Makinës Kasko por me një mbulim te vetëm.Këtë Siguracion prej me shume se 4 ose 5 vitesh po e promovojnë fort disa kompani por një nga te parat ishte një kompani sigurimesh si Sigal Uniqa Group Austria edhe pse ka bere disa modifikime dhe ka ndryshime ne Siguracionin Minikasko qe dhurohet dhe ne Siguracionin minikasko qe mund te Blihet. Ne kemi testuar disa kompani te ndryshme te paktën 5 e ofrojnë dhe e kane ne shitje (Sigal, Albsig Eurosig, Insig, Ansig) Kompanitë e tjera ofroj kasko te thjesht me 2 ose 3 mbulime. Ajo qe duhet te theksohet Fort ne Siguracionin Minikasko është qe ky siguracion mbulon vetëm 1 ngjarje, shoferi duhet te jete fajtor dhe duhet te këtë vetëm aksident mjete me mjete ne lëvizje. Te gjitha rastet e tjera janë te përjashtuara kjo shpjegon dhe koston nga 4.000 leke deri ne afërsisht 8.000 leke.

· Siguracion Sigal,behet fjale për një kontratë sigurimi te lëshuar nga një komani Sigurimi aktualisht e para në treg bazuar në të dhënat e AMF.

· Siguracion atlantikbehet fjale për një kontratë sigurimi te lëshuar nga një komani Sigurimi aktualisht e fundit në treg bazuar në të dhënat e AMF, kompania e 4 e licencuar nga AMF.

· Siguracionet auto, siguracion automjetiështë e njëjta gjë ne këtë kategori futen dhe SIGURACIONET MOTO ose Siguracionet e Motorëve. Kryesisht ne gjuhen e përditshme ne konsiderojmë siguracion e detyrueshëm si siguracion automjeti. Ne gjuhen teknike ndahen ne Siguracione te detyrueshme dhe siguracione vullnetare.

· Atlantik siguracion makine,behet fjale për siguracionet e makinës te lëshuara ose me mire siguracionet e makinave qe Atlantik i mbulon me sigurim përgjegjësie ose siguracion vullnetare.

· Alb Siguracion,është emri i vjetër i kompanisë se sigurimeve qe te gjithë njihmi me emërin tregtar si qe tashme është emri ri ALBSIG SHA.

· Ansig siguracion makine, behet fjale për siguracionet e makinës te lëshuara/siguruara ose me mire siguracionet e makinave qe Atlantik i mbulon me sigurim përgjegjësie ose siguracion vullnetare.

· Albsig siguracion, behet fjale për siguracionet e makinës te lëshuara/siguruara ose me mire siguracionet e makinave qe Albsig i mbulon me sigurim përgjegjësie ose siguracion vullnetare.

· Bli siguracion online / blej siguracion online,vetëm tek targaime.com siguracione Online. Duke qene se ne përpiqemi qe te jemi sa me transparent dhe te drejt me vizitoret e faqes tone sqarojmë se Siguracione Online te mirëfillta nuk ka dhe ligji nuk i njeh. Aktualisht TargaIme.com është një nga kompanitë e para qe ofronte këtë shërbime online por duhet te theksojmë se te gjitha kompanitë nga me e madhja deri tek me e vogla vetëm bëjnë pretonim te siguracionit online ose maksimumi ju marrin parat përpara se te merrni Siguracionin.

· Siguracion makine cmimi 2019,Kompanitë e sigurimit teorikisht një here ne vit depozitojnë çmimet e llogaritura pran AMF qe është Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare qe i miraton dhe dërgon kompanive çmimet e riskut te miratuara. Kujdes çmimet e riskut (qe mund ti gjeni ne faqet zyrtare te pothuajse te gjitha kompanive pasi kane detyrim nga AMF për ti pasqyruar) janë rreth 35 deri ne 60% me te ulta nga çmimi i Shitjes te siguracioneve pasi nuk përfshihen disa shpenzimet si dhe uljet e mëdha qe ofrohen.

· Siguracion makine çmimi,ndryshe Primi i shitjes plus taksa prej te paktën 5 vitesh është hequr TVSH nga Siguracionet dhe ne vend te TVSh-se u vendos një taks mbi primet e shitjes qe nisi me 3% dhe përfundoj ne 10%. Kur kërkojmë Siguracion Makine Çmimi për 2019 kemi brenda Primini e Sigurimit Fee e AMF (1.5% ) si dhe 10% te Taksës mbi primini.

· Siguracion makine çmimi 2018,ndryshe Primi i shitjes plus taksa prej te paktën 5 vitesh është hequr TVSH nga Siguracionet dhe ne vend te TVSh-se u vendos një taks mbi primet e shitjes qe nisi me 3% dhe përfundoj ne 10%. Kur kërkojmë Siguracion Makine Çmimi kemi brenda Primin e Sigurimit Fee e AMF (1.5% ) si dhe 10% te Taksës mbi primin.

· siguracion makine çmimet,kane ndryshime dhe varen nga kategoria e makinës si dhe nga disa faktor te tjerë si p.sh. Vjetërsia e Makinës ose Fuqia Motorike.

· siguracionet tpl çmimi,behet fjale për siguracion makine për palët e treta ose siguracion i detyrueshëm.

· sigurimi kasko çmimi,ne këtë lloj kontrate sigurimi çmimi nuk është çdo gjë pasi ne mund te marrim një çmime shume te mire kasko por nuk kemi te gjitha mbulimet e zgjedhura si p.sh. nuk kemi përfshire sigurimin kasko te vjedhjes etj.

· siguracion full kasko cmimi,ne këtë kontratë sigurimi përfshihen një pjese e mire e mbulimeve te sigurimit te makinës. Kujdes Full Kasko jo gjithmonë përfshinë te gjitha rreziqet dhe ky siguracion nuk përfshinë TPL sigurimin e thjesht te makinës

· siguracione makinash,kryesish kur duam te themi Siguracionin e detyrueshme te makina TPl kërkojmë siguracione makinash.

· siguracionet online,Aktualisht ne tregun shqiptar ofrohet prenotimi i siguracioneve online

· siguracionet e makinave online,ose me sakte llogaritet sa del çmimi dhe mund te behet prenotimi i siguracionit te makinës online.

· siguracionet shoqerore,nuk kane lidhje me Kompanitë e Sigurimeve behet fjale për dy gjera te ndryshme. Një është Siguracion qe derdhet kryesisht nga Punëdhënësi aktualisht administrohet nga Shteti. Kurse Kompanitë e Sigurimit janë kompani te licencuara nga Shteti Shqiptare për te ofruar një shërbime si mbulimi me sigurim.

· siguracionet e makinave per jashte shtetit,ne këtë kategori futen siguracioni Karton Jeshil / green card.

· siguracionet e makinës,mund te jene te ndryshëm siguracione te detyrueshme ose siguracione vullnetare.

· sigurimi full kasko,ne këtë kontratë sigurimi përfshihen nje pjese e mire e mbulimeve te sigurimit te makinës. Kujdes Full Kasko jo gjithmonë përfshinë te gjitha rreziqet dhe ky siguracion nuk përfshinë TPL sigurimin e thjesht te makines.

· siguracion makine për Greqi,ne këtë rast duhet një siguracion Karton Jeshil / Green card me periudha qe fillojnë nga 15 dite 40 Euro, 1 Muaj 60 Euro, 3 Muaj 130 euro, 6 Muaj 250 Euro, 1 vit 400 Euro. Te gjitha kompanit ofrojnë te njetat çmime per kete sherbim.

· Intersig Siguracion Makine,behet fjale për një kontrate sigurimi qe ofrohet nga një nga 8 kompanitë e licencuara për shitjen e siguracioneve te makinave ne këtë rast Intersig Vienna insurance group.

· Insig Sigurimi Per Makina, behet fjale për një kontrate sigurimi qe ofrohet nga një nga 8 kompanitë e licencuara për shitjen e siguracioneve te makinave ne këtë rast Insig Sha ish Instituti i sigurime Sha qe u privatizua nga Eurosig Sha ne vitin 2016. Tashme prezentë vetëm ne Shqipëri me emrin Insig pasi U shit ne Maqedoninë e Veriut (2019)dhe falimentoj ne Kosove(2019).

· Insig siguracion / sigurimi makine insig,kontrata Sigurimi te lëshuara nga kompania e Sigurimeve Insig Sha.

· Siguracion mal i zi,Siguracion Karton Jeshil me kosto te reduktuarvetëm për Malin e zi nga 40 euro per periudhën 15 ditore shitet me 15 euro dhe mund te përdoret për makina me targa shqiptare qe lëvizin ne Malin e Zi.

· Siguracion makine per itali,ne këtë rast duhet një siguracion Karton Jeshil / Green card me periudha qe fillojnë nga 15 dite 40 Euro, 1 Muaj 60 Euro, 3 Muaj 130 euro, 6 Muaj 250 Euro, 1 vit 400 Euro. Te gjitha kompanitë ofrojnë te njëjtat çmime për këtë shërbim.

· Siguracioni I Makinave 2018,çmimet e aplikuara ne 2018.

· Siguracioni I Makinave 2019,çmimet qe aplikohen aktualisht.

· Siguracioni I Makinave Per Jashte Shtetit,ose ndryshe Siguracion Karton Jeshil / Green card.

· Siguracioni I Makines Online,ose me sakte prenotimi i makine dhe informacioni për çmimet e shitjes online.

· Siguracioni I Makines Per Ne Maqedoni, ne këtë rast duhet një siguracion Karton Jeshil / Green card me periudha qe fillojnë nga 15 dite 40 Euro, 1 Muaj 60 Euro, 3 Muaj 130 euro, 6 Muaj 250 Euro, 1 vit 400 Euro. Te gjitha kompanitë ofrojnë te njëjtat çmime për këtë shërbim.

· Siguracioni I Makines Per Ne Greqi,ne këtë rast duhet një siguracion Karton Jeshil / Green card me periudha qe fillojnë nga 15 dite 40 Euro, 1 Muaj 60 Euro, 3 Muaj 130 euro, 6 Muaj 250 Euro, 1 vit 400 Euro. Te gjitha kompanitë ofrojnë te njëjtat çmime për këtë shërbim.

· Sigurimi I Jetës,Sigurimi qe dëmshpërblen te afërmit ose përfituesit e nominal tekstualisht ne kontrate me një vlere te paracaktuar ne rast se personi i Siguruar me policen e sigurimit te Jetës Humb jetën.

· Siguracion Jete Për Udhëtim,një forme e Siguracionit te Shëndetit ne Udhëtim e shitur nga Kompanitë e Jetës.

· Siguracion Jete Online,aktualisht nuk ka një siguracion te tilla duke qene se kane një përhapje shume te vogël nuk është investuar ne këtë drejtim.

· Siguracion Jete Sigal,një kontratë siguracion Jete e ofruar nga një nga kompanitë e licencuara.

· Siguracion Jete Ne Udhëtim,behet fjale për siguracion Shëndet ne Udhëtim te qe shitet ne pakete me sigurim jete për te mundësuar legjitimitetin e shitjes nga Kompanitë e Sigurimeve me licence Jete.

· Siguracion Për Jashtë Shtetit,ne këtë rast duhet një siguracion Karton Jeshil / Green card me periudha qe fillojnë nga 15 dite 40 Euro, 1 Muaj 60 Euro, 3 Muaj 130 euro, 6 Muaj 250 Euro, 1 vit 400 Euro. Te gjitha kompanitë ofrojnë te njëjtat çmime për këtë shërbim.

· Siguracion Kartoni Jeshil, ne këtë rast duhet një siguracion Karton Jeshil / Green card me periudha qe fillojnë nga 15 dite 40 Euro, 1 Muaj 60 Euro, 3 Muaj 130 euro, 6 Muaj 250 Euro, nje vit 400 Euro. Te gjitha kompanitë ofrojnë te njëjtat çmime për këtë shërbim. Ky Sigurim ka çmime preferenciale per Malin e zi ku fillojne me 15 euro per 2 jave, 28 euro per nje muaj, 45 euro per 45, dite 80 euro per 3 muaj, 153 euro per 6 muaj dhe 205 euro per nje vit. Maqedonia e Veriut ka tarifa preferenciale por vetem per sigurimin karton jeshil 2 javor.

· Sigurimi Kufitar, ose ndryshe sigurim provizor temporary insurance është sigurimi i Makinave me targa te huaja qe hynë ne territorin e Shqipërisë. 2 jave kushtojnë 49 euro, 1 muaj kushton 65 euro, 45 dite kushtojnë 75 euro, 6 muaj kushtojnë 148 euro dhe një vit siguracion Kufitar kushton 267 euro.

· Kastrati Siguracion, teorikisht është një aksionar i dy kompanive sigurimi Jete dhe një kompani Sigurimi jo jete.

· Siguracion Makine 6 Mujor,ne këtë rast behet fjale per një siguracion Karton Jeshil / Green card 6 Muaj 250 Euro, Siguracion Kufitar / termporary insurance 6 Muaj 148 Euro ose Siguracion Shëndeti ne Udhëtim / travel Insurance . Te gjitha kompanitë ofrojnë te njëjtat çmime për këtë shërbim.

Targaime Siguracione online do te pasuroj dhe to te up date akoma me shume pyetjet e shpeshta qe na bëni.

Me këtë rast ftojmë te gjithë vizitoret e faqes tone www.targaime.com qe te na shkruajnë për informacione pyetje ose për çdo paqartësi qe lidhet me fushën e sigurimeve.

Burimi: targaime.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *